தமிழ் | English | Deutsch | Français | Italiano 

COUNTDOWN

செய்திகள்

⇒ SOS for Tamils: தமிழர் கனவு நனவாகும் காலமிது! [மேலும்]


⇒ Peace Activities: தமிழரின் தாகம் தணியும் நேரம்[மேலும்]


⇒ சீமானின் கருத்து


⇒ நிதி உதவி தேவை! [மேலும்]


⇒ தமிழ்வின்: சுவிஸில் சுதந்திர தமிழீழத்திற்கான வாக்கெடுப்பு: வரும் 23.24ம் திகதிகளில் [மேலும்]


⇒ Eelamwebsite: புலம்பெயர் நாடுகளில் கருத்துக்கணிப்பால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் [மேலும்]


⇒ TamilMedia: வாருங்கள் மக்களே இதுவும் ஒரு போராட்ட களம் தான்!- சுவிஸ் கருத்துக் கணிப்புத் தேர்தல் [மேலும்]


⇒ VanniOnline: சுவிசில் எதிர்வரும் 23, 24ம் திகதிகளில் சுதந்திர தமிழீழத்திற்கான கருத்துக் கணிப்பு வாக்கெடுப்பு [மேலும்]


⇒ உலகத் தமிழ் இணையம்: சுதந்திர தமிழ் ஈழத்துக்கான கருத்துக் கணிப்பு வாக்கெடுப்பு நடைமுறைப்படுத்தல் – தை மாதம் 23ம் & 24ம் திகதி 2010 [மேலும்]


⇒ சங்கதி: தமிழீழம் என்பது மக்கள் ஆணை!! [மேலும்]


⇒ பதிவு: தமிழீழம் என்பது மக்கள் ஆணை!! [மேலும்]


⇒ தமிழ்க்கதிர்: தமிழீழம் என்பது மக்கள் ஆணை!! [மேலும்]


வரவு செலவு
 
     
 
வரவு
 
செலவு
 
 
 
 
பற்றுச்சீட்டு
தொகை
       
 
     
 
625
CHF 100.-
     
 
626
CHF 50.-
     
 
627
CHF 100.-
     
 
628
CHF 100.-
     
 
629
CHF 20.-
     
 
630
CHF 10.-
     
 
631
CHF 10.-
     
 
632
CHF 10.-
     
 
633
CHF 10.-
     
 
634
CHF 10.-
     
 
635
CHF 10.-
     
 
636
CHF 10.-
     
 
637
CHF 20.-
     
 
638
CHF 10.-
     
 
639
CHF 10.-
     
 
640
CHF 20.-
     
 
641
CHF 10.-
     
 
642
CHF 50.-
     
 
643
CHF 25.-
     
 
644
CHF 20.-
     
 
645
CHF 10.-
     
 
646
CHF 10.-
     
 
647
CHF 10.-
     
 
648
CHF 10.-
     
 
665
CHF 50.-
     
 
666
CHF 50.-
     
 
667
CHF 10.-
     
 
668
CHF 50.-
     
 
669
CHF 10.-
     
 
670
CHF 25.-
     
 
671
CHF 50.-
     
 
672
CHF 10.-
     
 
697
CHF 10.-
     
 
699
CHF 10.-
     
 
700
CHF 50.-
     
 
701
CHF 20.-
     
 
702
CHF 20.-
     
 
703
CHF30.-
     
 
704
CHF 20.-
     
 
705
CHF 25.-
     
 
706
CHF 50.-
     
 
707
CHF 30.-
     
 
708
CHF 20.-
     
 
709
CHF 20.-
     
 
710
CHF 20.-
     
 
711
CHF 30.-
     
 
883
CHF 50.-
     
 
884
CHF 10.-
     
 
885
CHF 25.-
     
 
886
CHF 10.-
     
 
887
CHF 30.-
     
 
888
CHF 30.-
     
 
889
CHF 10.-
     
 
891
CHF 50.-
     
 
892
CHF 51.-
     
 
893
CHF 20.-
     
 
894
CHF 50.-
     
 
895
CHF 20.-
     
 
896
CHF 20.-
     
 
897
CHF 205.-
     
 
898
CHF 30.-
     
 
931
CHF 50.-
     
 
932
CHF 50.-
     
 
933
CHF 20.-
     
 
934
CHF 20.-
     
 
935
CHF 10.-
     
 
936
CHF 20.-
     
 
937
CHF 10.-
     
 
938
CHF 20.-
     
 
947
CHF 20.-
     
 
948
CHF 20.-
     
 
949
CHF 20.-
     
 
950
CHF 20.-
     
 
951
CHF 5.-
     
 
952
CHF 10.-
     
 
953
CHF 5.-
     
 
954
CHF 10.-
     
 
955
CHF 20.-
     
 
956
CHF 20.-
     
 
957
CHF 20.-
     
 
958
CHF 100.-
     
 
959
CHF 20.-
     
 
960
CHF 20.-
     
 
961
CHF 10.-
     
 
962
CHF 10.-
     
 
987
CHF 10.-
     
 
988
CHF 10.-
     
 
989
CHF 10.-
     
 
990
CHF 20.-
     
 
991
CHF 10.-
     
 
     
 
     
 
     
Copyright © Tamil Election Switzerland 2009