தமிழ் | English | Deutsch | Français | Italiano 

COUNTDOWN

News

Bitte unterstützen Sie den aufwändigen demokratischen Prozess
Spendekonto:
Swiss Tamil Diaspora
Postfach 1511
8021 Zürich
Postkonto 85-301590-7


Einnahmen und Ausgaben
 
     
 
Einnahmen
 
Ausgaben
 
 
 
 
Quittungsnummer
Betrag
       
 
697
CHF 10.-
     
 
699
CHF 10.-
     
 
700
CHF 50.-
     
 
701
CHF 20.-
     
 
702
CHF 20.-
     
 
703
CHF30.-
     
 
704
CHF 20.-
     
 
705
CHF 25.-
     
 
706
CHF 50.-
     
 
707
CHF 30.-
     
 
708
CHF 20.-
     
 
709
CHF 20.-
     
 
710
CHF 20.-
     
 
711
CHF 30.-
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
Copyright © Tamil Election Switzerland 2010