தமிழ் | English | Deutsch | Français | Italiano 

COUNTDOWN

News

Bitte unterstützen Sie den aufwändigen demokratischen Prozess
Spendekonto:
Swiss Tamil Diaspora
Postfach 1511
8021 Zürich
Postkonto 85-301590-7


Kontakt

Kuruparan: +41 (0) 79 308 06 69

Malathy: +41 (0) 78 307 50 92

E-Mail: info@tamilelection.ch


Support this Referendum:
Swiss Tamil Diaspora
Postfach 1511
8021 Zürich
Postkonto 85-301590-7

Copyright © Tamil Election Switzerland 2010