ஊடகச் செய்திகள்

பிற அறிக்கைகள்- Eelamwebsite - Tamilnet - 27.03.2010
- Sankathi - Tamilnet - 28.03.2010
- Tamilnet - Arugan - 28.03.2010
- Tamilwin - 05.03.2010 - Tamilwin - 29.03.2010
- Tamilwin - 19.02.2010 - Pathivu - 29.03.2010
  - Stellungsnahme von Urs Egger - 03.05.2010


எமது அறிக்கைகள்- Arikkai 1 - 19.02.2010 - Arikkai 6 - 28.03.2010
- Arikkai 2 - 03.03.2010  
- Arikkai 3 - 04.03.2010  
- Arikkai 4 - 05.03.2010  
- Arikkai 5 - 15.03.2010