பிரச்சார நிகழ்வுகள்/Info Veranstaltungen/Réunion d'information

Schwyz Kirchgemeindesaal, Kirchstrasse 46, 8807 Freienbach 21.03.2010 16:00-18:00

Ticino Comming Soon 20.03.2010  

Luzern Pfarreiheim Barfüsser, Winkelriedstrasse 5, 6003 Luzern 18.03.2010 19:00-21:99

Schaffhausen Tamilar Illam, Schaffhausen 15.03.2010 19:30-21:30

Olten - 14.03.2010 14:30-16:30

Solothurn - 14.03.2010 17:00-19:00

Basel Tamil Manram, Wattstrasse 4, 4052 Basel 13.03.2010 14:30-16:30

Zürich Gemeinschaftszentrum Hottingen
Klosbachstr. 118, 8032 Zürich
07.03.2010 18:00-21:00

Bern Mappomondo, Länggassstrasse 44, 3012 Bern 07.03.2010 15:00-17:00

Luzern Pfarreiheim Barfüsser, Winkelriedstrasse 5, 6003 Luzern 06.03.2010 11:00-13:00

Graubünden Tamilar Illam, Sägenerstrasse 51, 7000 Chur 27.02.2010 19:00-21:00

Bern National Hotel, Hirschengraben 24, 3003 Bern 21.02.2010 18:00-21:00

Lausanne Tamilar Illam, Av. D’Echallens 30, 1004 Lausanne 21.02.2010 14:00-17:00

Zürich Hotel Greulich, Herman-Greulich-Strasse 56, 8004 Zürich 20.02.2010 20:00-23:00

St. Gallen Caritas, Teufenerstrasse 11, 9000 St. Gallen 20.02.2010 16:00-19:00