தமிழ் | English | Deutsch | Français | Italiano 

COUNTDOWN

Actualités

Nous avons besoin de votre soutien financier   [plus]


Contacts

Kuruparan: +41 (0) 79 308 06 69

Malathy: +41 (0) 78 307 50 92

E-Mail: info@tamilelection.ch


Pour votre don:
Swiss Tamil Diaspora
Case postale 1511
8021 Zurich
Compte postal 85-301590-7

Copyright © Tamil Election Switzerland 2010