தமிழ் | English | Deutsch | Français | Italiano 

COUNTDOWN

News

Bitte unterstützen Sie den aufwändigen demokratischen Prozess
Spendekonto:
Swiss Tamil Diaspora
Postfach 1511
8021 Zürich
Postkonto 85-301590-7


Wahllokale
         
 

Aargau (AG)

Appenzell (AI/AR)

 

Basel (BS/BL)

Bern (BE)

 

Fribourg (FR)

Genève (GE)

 

Glarus (GL)

Graubünden (GR)

 

Jura (JU)

Luzern (LU)

 

Neuchâtel (NE)

Nidwalden (NW)

 

Obwalden (OW)

Schaffhausen (SH)

 

Schwyz (SZ)

St. Gallen (SG)

 

Solothurn (SO)

Ticino (TI)

 

Thurgau (TG)

Uri (UR)

 

Vaud (VD)

Wallis/Valais (VS)

 

Zug (ZG)

Zürich (ZH)

Copyright © Tamil Election Switzerland 2010